Videnskab Afviser Darwinismen

< <
1 / total: 1
|

Videnskab Afviser Darwinismen


Page 1  Science refutes Darwinism

Videnskab afviser darwinismen

Page 2 Is dialectics valid in todays society

Er dialektik gældende i dagens samfund

Page 4 Protein cannot form unless the cell exists as an integral whole

Protein ikke kan dannes medmindre cellen findes som en integreret helhed

Page 8 Stromatolites: 3.9 billion year old living marvels that refute the theory of evolution

Stromatolites: 3,9 milliarder år gamle levende vidundere tilbagevise evolutionsteorien

Page 12 Trilobites: Marvelous life forms that lived 530 million years ago refute evolution

Trilobiter: Forunderlige livsformer, der levede for 530 millioner år siden modbevise evolution
Mange af de organer, der optrådte på kambriske livsformer, såsom øjne, antenner, lemmer, mund og gut er alle komplekse systemer thatr udviser en række grundlæggende funktioner

Page 13 Cambrian life forms, with far more complex structures than those of many life forms existing today, cause evolutionists to despair

Kambriske livsformer, med langt mere komplekse strukturer end de mange livsformer findes i dag, forårsager evolutionister til fortvivlelse

 

 

Side 2

Darwinismen foreslår at "konflikt" er den drivende  kraft, der har forårsaget  udviklingen i levende væsener. Hans grundlæggende antagelse var, at den naturlige verdens ressourcer ikke var tilstrækkelige  til at opretholde  livet ; at organismer derfor måtte kæmpe en konstant kamp for at overleve, hvilket til gengæld drev  evolutionen frem. Den dialektiske metode, af Karl Marx og Friedrich Engels er den samme som Darwins. Ifølge marxistisk dialektik, er den  eneste drivende  kraft bag udvikling i universet konflikten mellem modsætninger. Menneskets historie har udviklet sig i kraft af  af denne konflikt. Menneskeheden selv har udviklet sig  på samme måde.

Undersøgt nøje, synes  Marx-Engels og Darwins teorier  at være i total harmoni, som om de er opstået fra den samme  kilde. Darwin anvender den materialistiske filosofi på naturen, mens Marx-Engels anvender den  påhistorien.

Darwinismen  taler for, at der er en konstant kamp i naturen.  Ud af  denne kamp for overlevelse, hjælper den naturlige udvælgelse stærkere organismer til at overleve hvorimod svagere organismr uddør og dette   skaber  udvikling i naturen. Hvis vi anvender dette begreb  historien, siger de, at der også er en konstant kamp mellem forskellige samfund, både internt og eksternt.

Side 3

Da  darwinismens påstand om, at naturen var  hjemsted for kamp og denne konflikt begyndte at blive anvendt på mennesker og samfund,  vil der være en tese , en ideologi, en antitese, og fra denne tese og antitese vil der opstå  en syntese. Denne forklaring er den ideologisk rod til  skabelsen af  en konstant kamp, en konstant konflikt og blodsudgydelse mellem samfund. Hvad siger leninisterne? De siger, ".. .en rød sol vil stige fra havet af blod".
Husk, hvordan Josef Stalin engang sagde, at du ikke kan lave  en revolution med silkehandsker. De siger, at drab på masser af mennesker vil bidrage til at udvikle mere civiliserede højerestående samfund. Dette er parallellen til  Darwins idé om bevarelsen af begunstigede racer .

Denne ideologi er roden til kommunismen. Karl Marx sagde, at  darwinismen danner grundlag for kommunismen. Han sagde, at menneskehedens historie er historien om klassekampen.

Dette er her, Adolf Hitler  fremkom  med  tanken om en herrerace. Darwins skrifter om "bevarelse af begunstigede racer," og navnlig de uvidenskabelige påstande i hans”Om menneskets afstamning”, støttede  nazisternes fejlagtige tro på ariske races overlegenhed, og en lignende britiske tro om Angelsakserne.  I tillæg hertil  talte  Darwins teori om naturlig udvælgelse  om en kamp til døden, en " junglelov."Anvendes denne forskrift på  menneskelige samfund bliver  konflikt og krig uundgåelig mellem racer og nationer. En mængde fremtrædende personligheder  i datiden, fra krigeriske  statsmænd til filosoffer, fra politikere til forskere, antog  Darwins teori.

Side 4

Darwinister kan skrive så mange misvisende bøger pakket tæt med formler, gøre så mange demagogiske angreb på de videnskabelige beviser for skabelse, som de vælger eller opklæbe plakater  fulde af fantastiske illustrationer og præsentere dem som udstillinger af evolutionen over alt, men intet af dette vil nogensinde ændre faktum, at de grundlæggende har tabt , fordi det værste mareridt for darwinister er livets oprindelse. Darwinister har ikke været stand til PRODUCERE en enkelt eller logisk forklaring på, hvordan et enkelt protein er blevet til. Dette er et udtryk for den fortvivlede situation, hvori, Richard Dawkins, Douglas Futuyma, Tim White og alle de andre darwinister nubefinder sig i. Intet af den demagogi kan løse dette store og drabelig videnskabelige nederlag over for en enkelt protein. Et ENKELT PROTEIN,  NOGET, DER ER FOR SMÅT TIL AT KUNNE SES MED DET BLOTTE ØJE, HAR HELT ØDELAGT DARWINISMEN.

Side 5

Et vigtigt  træk i den darwinistiske demagogi er at darwinister altid har en tendens til at reducere spørgsmålet om oprindelsen af liv til det mest simple, trods  livet store kompleksitet, ved at portrættere alt inden for det som meget simpelt. . Det er årsagen  til  myter som ".. . cellen  opstod af det mudrede vand" og "DNA t begyndte spontant at kopiere sig selv."
Darwinister forestillede sig  uden tvivl, at det ville være langt nemmere at bedrage folk på denne måde. Men de har nu set at tiden for sådanne bedrag er ude. Folk  ved nu, at et enkelt protein er alt for komplekst til nogensinde at være opstået  spontant, de er også klar over, at hverken et protein, DNA, RNA eller nogen andre  elementer i  cellen ville tjene noget formål i mangel af CELLEN som helhed.

Dette forhold er af stor betydning for et nederlag for darwinismen:

 • DNA er afgørende for at danne et enkelt protein
 • DNA ikke kan dannes uden protein
 • Protein ikke kan dannes uden DNA
 • Protein ikke kan dannes i mangel af protein
 • 60 separate proteiner er nødvendige for at danne et enkelt protein
 • Protein ikke kan dannes i mangel af en af disse
 • Protein ikke kan dannes med ingen ribosomer
 • Protein ikke kan dannes med ingen RNA
 • Protein ikke kan dannes uden mitokondrier at fremstille ATP
 • Protein ikke kan dannes uden cellekerner
 • Protein ikke kan dannes uden cytoplasma.

Side 6

 • Protein ikke kan dannes i mangel af en enkelt organelle eller enzym i cellen
 • Og proteiner er nødvendige for at alle organeller i cellen    kan eksistere og fungere

Dette er et sammenkoblet system, der skal  fungere simultant. .
Man  kan ikke blot have en del uden det andet. Selv hvis en komponent findes, vil den stadig ikke fungere i mangel af de andre dele.

Kort sagt,

HELE CELLEN ER NØDVENDIG FOR AT DANNE ET PROTEIN. DET
ER UMULIGT AT DANNE   ET ENKELT PROETIN  UDENAF HELE CELLEN,  som vi ser i dag med sin perfekte komplekse struktur , men som vi forstår kun en meget lille del af.

Selvom dette protein blev dannet spontant (som  under alle omstændigheder er umuligt), vil det stadig ikke tjene noget formål. Det vil bare vandre rundt alene og dø.

Derfor er Richard Dawkins' påstand om ".. .et spontant replikerende molekyle"  fuldstændig grotesk og udelukkende beregnet til at vildlede. INTET  MOLEKYLE I DEN MENNESKELIGE CELLE BESIDDER EVNEN TIL AT REPLIKERE SIG SELV SPONTANT UDEN HJÆLP FRA ANDRE MOLEKYLER.

Cambridge University Professor i filosofi Stephen C. Meyer beskriver det i sin bog The Signature i cellen:

”Efter udredningen af strukturen og funktionen af DNA i 1950- og tidlig 1960 ' erne, begyndte en radikalt ny forståelse livets at dukke op. Ikke alene opdagede  gjorde molekylærbiologer , at DNA transporterede information; de begyndte snart at få en  mistanke om, at levende organismer måtte  indeholde systemer til behandling af de genetiske oplysninger. Ligesom de digitale oplysninger gemt på en disk,  er ubrugelige uden en enhed til at læse disken, så er også informationen i DNA ubrugelig uden cellens informations-processerende system. . Som Richard Lewontin bemærker, er"intet levende molekyle (dvs. biomolekyle) selvskabende . Kun hele celler

side 7

indeholder alle det nødvendige maskineri til selv-reproduktion  ... Ikke kun er DNA ude af stand til at lave kopier af sig selv, med eller uden hjælp, men det er ude af  stand til at 'lave ' noget som helst ... Proteinerne  i cellen er fremstillet af andre proteiner, og uden det  protein-dannende maskineri  kan intet  laves." (Stephen C. Meyer, signatur i cellen, Harper One, 2009, s. 132-133

 

Disse bemærknigner  afslører endnu en gang inkonsistensen  i  optegnelserne af Mr. Dawkins, som det ser ud til ,  for nyligt har konverteret til den panspermiske religion, der  er  troen på livets  ikke-jordiske oprindelse . Jorden er det mest ideelle miljø i hele det kendte univers for den levende celles overlevelse. Men heller ikke disse ideelle betingelser i sig selv gør det muligt for cellen for at dannes spontant. Mr. Dawkins har søgte en ny forklaring på  dette, og nu fastholder at et molekyle har været i stand til at replikere sig selv spontant  et sted i det ydre rum og efterfølgende har fundet  vej til jorden. Det første uløselige problem her er, at intet levende molekyle kan dannes spontant. Det andet problem er, som angivet ovenfor, at intet levende molekyle kan replikeres spontant, ikke engang på jorden. I erkendelsen af l disse uløselige problemer, måtte Mr. Dawkins til sidst indrømme, at sådan et molekyle var lavet af en sublim intelligens. (Ben Stein, Expelled ”No Intelligence Allowed” , 2008, movie)

Side 8

De ældste kendte fossiler tilhører nogle bakterier, der eksisterede   for  ca. 3,9 milliarder år siden. Det er derfor evolutionister har hævdet, at de første encellede bakterie opstod spontant, ved en tilfældighed, fra livløst stof . For at være i stand til at underbygge denne myte, henviser darwinister til den første bakterie som en "simpel" organisme. Efter deres mening må denne  livsform, med angiveligt simpel egenskaber, have

Side 9

været påvirket tilfældigt af forskellige miljøforhold og betingelser og må efterfølgende have gennemgået nogle ændringer, altid positive, og må have erhvervet forskellige mirakuløse egenskaber – så som at kunne producere sine egen næringsstoffer og fået evnen til at replikere ved mitose fra meiose – det hele ved en tilfældighed. Dog for at kunne transpirere  ville denne ubevidste bakterie blive nødt til at  gå endnu videre og begynde at tænke; det skulle have truffet forskellige beslutninger og måtte etablererekolonier. Det ville også nødt til at skulle kommunikere biokemisk  med andre bakterier og i sidste ende blive den komplicerede livsform  det er nu. Denne ulogiske og irrationelle påstand, som  darwinister fremsatte blev almindeligt accepteret og blev udråbt som et videnskabelige faktum på grund af den tids uvidenhed, hvor videnskaben ikke havde gjort så store fremskridt. Men alt det ændrede sig i det 21. århundrede.

De store videnskabelige fremskridt, der finder sted i dag har fuldstændig undermineret idéen om en "primitiv første bakterie" fordi aktuel forskning i lyset af avanceret teknologi har afsløret, at disse, de mindste livsformer på jorden,  slet ikke er simple , som darwinister fastholder, men snarere, at de har meget vigtige og komplekse attributter, og at de kun kunne have været skabt, i et enkelt øjeblik af et sublim sind og med en uforlignelig viden. Videnskaben har afsløret det faktum, at Gud har skabt bakterierne, som han skabte alle andre levende ting.

Side 10

Billederne viser tre typer af cyanobakterier. (a: Nostocstenflader, b: Oscillatoria, og c: Gleocapsa). Disse bakterier, der lever i rent vand, har et usædvanlig komplekst klorofyl. Ved hjælp af disse systemer, som er næsten lige så komplekst som planters grønkorn, udfører cyanobakterier  fotosyntese processer i naturen. Nostoc cyanobakterier  spiller også en vigtig rolle i kvælstofomdannelse og "fixeringen  af atmosfærisk kvælstof.

Stromatolite fossile periode: Prækambriske æra
Alder: 2,2-2,4 milliarder år
Region: Michigan, USA

Side 11

Bakterier er ikke primitive, som evolutionisterne  gerne hævder. Tværtimod, besidder de komplekse systemer, at beviser, at de ikke kunne være blevet til gennem en gradvis evolutionsproces. Der er mange arter af bakterier i naturen, alle med forskellige karakteristika. Cyanobakterier repræsenterer den mest komplekse gruppe af bakterier, der udviser disse forskellige funktioner.
Denne beskrivelse er dog stadig langt fra at beskrive cyanobakteriernes egenskaber og de vidunderlige  funktioner de udfører. Cyanobakterierne  besidder en meget speciel  cellulær arkitektur og komplekse intra-cellulære kommunikationssystemer.

Selv for 3,9 milliarder år siden, var cyanobakterier fantastiske  og fuldt udstyredelivsformer i stand til  atlave fotosyntese, udføre Kvælstoffiksering (nitrogen, der ikke kan bruges i en gasform antager form af anvendelige forbindelser), i stand til at bevæge sig  uden den bakterielle pisk (flagellen) og ved hjælp af en streng af proteiner  gøre en sådan bevægelse mulig.

Side 12:

Trilobiter: Forunderlige livsformer, der levede for 530 millioner år siden modbevise evolution.
Mange af de organer, der optrådte på kambriske livsformer, såsom øjne, antenner, lemmer, mund og tarme  er alle komplekse systemer, der  udviser en række grundlæggende funktioner

Side 13

Ifølge evolutionære påstande  ligger den kambriske periode meget tidligt i forhold til den høje grad af biologisk kompleksitet den udstiller.
Darwinister hævder, at de komplekse strukturer, som levende ting består af, er erhvervet gradvist over længere tid. Derfor skal arter have haft rudimentære, primitive kendetegn i starten af deres formodede evolutionære historie og gradvist erhvervet mere komplekse funktioner  hen i mod slutningen af en meget lang evolutionær proces.

I virkeligheden præsenterer livets historiedetmodsatte billede. De første skabninger delte de samme grundlæggende  kropslige strukturer som dem, der findes  i dag; og de samme komplekse organer såsom øjne, antenner, lemmer, munden og tarme. . Derfor er kompleksitet en egenskab, der kom "i første moment " af  livets historie og ikke først senere. Det har været her, siden de allerførst dukkede op.

Side 14

For at vise, hvor komplekse de kambriske livsformer var, vil det være nyttigt at undersøge trilobitten og den perfekte og meget sofistikerede struktur i dens  øje.

Trilobitøjet har mere end 3.000 linser, hvilket betyder, at det pågældende dyr har modtaget mere end 3.000 billeder.
Dette viser klart graden af kompleksitet i øjet og hjerne-strukturen på et væsen, der levede for 530 millioner år siden.
Denne fejlfri struktur kan ikke være blevet til gennem evolution, som  fastslået af David Raup, professor i geologi fra Harvard, Rochester og Chicago universiteter:

"Således har Trilobiter for 450 millioner år siden brugt et optimalt design, som det ville kræve en veluddannet og fantasifuld optisk ingeniør  for at udvikle i dag – eller en, der var bekendt med det syttende århundredes  optiske litteratur." (David Raup, "Konflikter mellem Darwin og palæontologien," Bulletin, field Museum of Natural History, vol. 50, januar 1979, s. 24)

Trilobitens krop bestod af forskellige segmenterede sektioner,der alle var forbundet . Hver var forbundet til den tilstødende del med et hængsel, der danneede et sammenhængende system meget lig  moderne jernbanevogne. Ved hjælp af denne segmenterede krop, kunne disse væsener nemt bevæge  sig over forhindringer, da de kunne vride flex og dreje sig. (Richard Fortey, Trilobite, "Øjenvidne til Evolution", Vintage Bøger, 2000, s. 30-31)

Side 15

Et karakteristisk træk ved  kambriske fossiler er, at de har været så  velbevarede. Ved  Fossiliseringen under normale forhold, burde den hårde del af de ydre skaller, bestående af chitin og calcium, være fordærvet eller spredt. Dog  bevarer det store flertal af prøver indsamlet fra kambriske klipper næsten alle deres oprindelige former ligesom deres ejeres vigtigste interne systemer kan også ses.

Hver bred, halvkugleformet øje kan havde hundredvis eller endda tusindvis af linser, hvoraf hver fangede  et billede fra en forskellig  retning.
Nogle peger  lige fremad, andre til siden, og nogle peger  endda bagud. Hver linse fokuserer på et areal, bestemt for den. Trilobitten kunne dermed opfatte fare nærme sig fra alle retninger, og den havde også en stor fordel under jagt.

En af de vigtigste karakteristika ved trilobitøjet er dens "calcit krystaller." Calcit krystal, eller calcium karbonat, er som bl.a. de byggesten  pyramiderne, amfiteatre og historiske søjler , der har overlevet århundreder ned til i dag, er lavet af. Og det  var ophav til de sammensatte øjne i disse livsformer. (Richard Fortey, Trilobite, "Øjenvidne til Evolution", Vintage bøger, 2000, s. 30-31)

Fossile Trilobite
Periode: Devon periode
Alder: 417-354 millioner år
Region: Marokko

Side 16

www.harun-yahya.net
A9 tv: http://en.a9.com.tr
Harun Yahya tv: http://en.harunyahya.tv/
www.evolutioninternational.net
www.fossil-Museum.com
www.darwinistsneverrealize.com
www.transitionalformdilemma.com
www.evolutiontale.com
www.bewareofdarwinistfalsehoods.com
www.darwinismssocialweapon.com
www.dnarefutesevolution.com
www.naturalselectionanddarwinism.com
www.thestoneage.org
www.harunyahyaapps.com

 

1 / total 1
|
You can read Harun Yahya's book Videnskab Afviser Darwinismen online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top